W dniu 07 czerwca 2016 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Młodych Pracowników Nauki nt. „Wyzwania współczesnej gospodarki w perspektywie badań młodych naukowców”. Celem konferencji była wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie prowadzonych badań naukowych, a także zacieśnienie współpracy między środowiskiem doktorantów reprezentującym ośrodki akademickie w kraju.

Przybyłych gości powitali prof. dr hab. Jan Niemiec – Prorektor ds. Nauki SGGW w Warszawie oraz dr hab. Jarosław Gołębiewski, prof. SGGW – Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych. Podczas sesji plenarnej, której przewodniczyli dr hab. Barbara Gołębiewska, prof. SGGW – przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego oraz dr hab. Jakub Kraciuk, prof. SGGW – Prodziekan ds. Nauki Wydziału Nauk Ekonomicznych, prelegentami byli: mec. Daniek Hasik – Kancelaria Prawa Własności Intelektualnej Hasik i Partnerzy, oraz mgr inż. Michał Gajda – Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Mecenas Daniel Hasik w swoim wystąpieniu pt. „Naukowiec w gąszczu przepisów prawa własności intelektualnej” przedstawił najważniejsze aspekty prawne dotyczące własności intelektualnej związanej z zawodem naukowca. Z kolei mgr inż. Michał Gajda w prezentacji pt. „Oczekiwania środowiska doktoranckiego i Krajowej Reprezentacji Doktorantów w zakresie zapowiadanych zmian ustawowych – diagnoza problemów i propozycje kierunków zmian” omówił sytuację doktorantów w Polsce, wskazał problemy związane ze studiami doktoranckimi oraz przedstawił zapowiadane zmiany ustawowe wraz z opinią środowiska doktorantów.

W kolejnej części konferencji odbyło się sześć sekcji tematycznych, podczas których doktoranci mieli możliwość przedstawienia swoich wyników badań prowadzonych w ramach rozpraw doktorskich. W każdej sekcji komisja oceniająca wytypowała dwa najlepsze wystąpienia, które zostały nagrodzone certyfikatem z wyróżnieniem.

Konferencja zakończyła się podsumowaniem zarówno wystąpień w sekcjach tematycznych, jak i również całego wydarzenia. Osoby wyróżnione otrzymały z rąk Dziekana Wydziału certyfikaty. Następnie dr hab. Barbara Gołębiewska, prof. SGGW podziękowała wszystkim przybyłym na konferencję gościom, prelegentom, członkom komisji oceniającej wystąpienia oraz komitetowi organizacyjnemu. Ponadto Pani Profesor zaprosiła wszystkich uczestników konferencji do wzięcia udziału w tym wydarzeniu za rok – gdyż już na stałe jest ono wpisane w kalendarz Wydziału Nauk Ekonomicznych.

Autor: Monika Roman