Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego po raz kolejny uruchomiło nabór  na stypendium dla wybitnych studentów. Zgodnie z art. 181 ust. 3 i 4 ww. ustawy, o przyznanie stypendium student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątek przewidziano dla studenta pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia. Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane studentowi posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami, lub wybitne osiągnięcia w sporcie. Rozporządzenie w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom precyzuje w § 2 ust. 1, że stypendium na dany rok akademicki może być przyznane studentowi, który zaliczył rok studiów w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo został przyjęty na studia drugiego stopnia oraz uzyskał w okresie studiów wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami lub wybitne osiągnięcia w sporcie. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie MNiSW .

W związku z koniecznością zaopiniowania kandydatury przez Radę Wydziału Nauk Ekonomicznych, termin składania wniosku do dziekanatu upływa 22.09.2017 r.