Praktyki stanowią integralną część programu studiów na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW. Cele podstawowe praktyk sprowadzają się do:
– umożliwienia studentowi weryfikowania wiedzy, którą zdobył na zajęciach dydaktycznych (wykorzystania
praktycznego);
– pozyskania informacji ekonomiczno-produkcyjnych z instytucji lub jednostki gospodarczej w celu ich analizy na
zajęciach dydaktycznych (po praktyce);
– nabycia niezbędnego (na rynku pracy) doświadczenia praktycznego.

Praktyki mogą być realizowane w kraju i zagranicą. Praktyki krajowe (w zależności od kierunku studiów) mogą być realizowane w: bankach i instytucjach parabankowych, firmach produkcyjnych i handlowych prowadzących pełną księgowość, urzędach skarbowych, firmach ubezpieczeniowych, urzędach centralnych i lokalnych, biurach maklerskich, przedsiębiorstwach logistycznych, towarowych gospodarstwach rolniczych

Praktyki zagraniczne realizowane mogą być w pozostałych krajach UE, Norwegii, Szwajcarii, USA. Odbywać się mogą we wszystkich wskazywanych powyżej jednostkach.
Szczegóły praktyk, na poszczególnych kierunkach studiów, znajdują się poniżej:

Kierunek studiów:

Pełnomocnik Dziekana d.s. praktyk
dr hab. Andrzej Parzonko
tel: 22 59342 21; 0606124018
e-mail: andrzej_parzonko@sggw.pl
http://andrzej_parzonko.users.sggw.pl

Ostatnia modyfikacja: 14/03/2019