W dniach 6-7 czerwca 2019 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Nauki ekonomiczne dla agrobiznesu i obszarów wiejskich”, (ang. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy). Dnia poprzedniego, tj. 5 czerwca br. miały miejsce „Warsztaty dla młodych naukowców”.

II Międzynarodowa konferencja naukowa stanowiła platformę wymiany poglądów środowiska naukowego z praktykami, zarówno z kraju jak i zagranicy, których zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zmieniających się potrzeb gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem agrobiznesu, jego miejsca w teorii ekonomii oraz zmieniających się warunków i wyzwań stawianych przed tym sektorem gospodarki.

Jeden z paneli konferencji był poświęcony dyskusji młodych naukowców – uczestników studiów doktoranckich. Panel ten był kontynuacją Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Wyzwania współczesnej gospodarki w perspektywie młodych naukowców”, która jest organizowana cyklicznie od 2014 r.

W dwudniowej konferencji uczestniczyło łącznie ok. 120 osób. Podczas sesji tematycznych wygłoszono 62 referaty, których tematyka dotyczyła zagadnień związanych z procesami adaptacyjnymi przedsiębiorstw w warunkach realizacji zasad trwałego rozwoju, przemian w rolnictwie i gospodarce żywnościowej w krajach europejskich, funkcjonowania rynków rolnych w dobie integracji i globalizacji, polityki wobec rolnictwa i obszarów wiejskich, znaczenia kapitału społecznego w rozwoju lokalnym i regionalnym, innowacyjności gospodarki narodowej, ze szczególnym uwzględnieniem agrobiznesu, wpływu sektora finansowego na rolnictwo, przemysł spożywczy i obszary wiejskie, a także logistyki jako czynnika rozwoju gospodarki.

Główne uroczystości konferencji organizowanej na Wydziale Nauk Ekonomicznych odbywały się pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora SGGW, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Relacja z wydarzenia – link