Projekt  pt. „Recykling pierwiastków biogennych w gospodarstwach bydlęcych” finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach programu: ERA-NET Bioenergy „Integrated biorefinery concepts,  numer umowy  BIOENERGY/CtoCfarming/03/2016.

Projekt prowadzony w ramach międzynarodowego konsorcjum w skład którego wchodzą: Cornelissen Consulting Services B.V. (CCS) – Holandia; ProfiNutrients -Holandia; Maatschap Nijkamp-Marsman – Holandia; Centre for Ecology and Hydrology (CEH) – Wielka Brytania; Instytut Nowych Syntez Chemicznych (INS)  – Polska; Wydział Nauk Ekonomicznych – SGGW .

Głównym celem naukowym projektu jest zbadanie możliwości funkcjonowania w gospodarstwie bydlęcym instalacji biorafinerii wytwarzającej z gnojowicy: energię, paszę (rzęsa wodna) i produkty nawozowe (struwit i siarczan amonu) oraz oszacowanie jej ekonomicznej efektywności.


Projekt UDA-POKL.04.01.01-00-073/13-00

Program doskonalenia dydaktyki SGGW w dziedzinie bioekonomii oraz utworzenie kwalifikacji zawodowej „Młodszy menadżer jakości” realizowany jest na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie w latach 2014-2015.

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.

 


 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Projekt pt. „Klaster Innowacji w Agrobiznesie”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego


 

Projekt „Kreator Innowacyjności – Wsparcie Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej”

Projekt współfinansowany ze środków publicznych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W ramach projektu powołano Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy w Agrobiznesie

Ostatnia modyfikacja: 23/01/2018