Dnia 6 grudnia 2018 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie odbyła się  konferencja naukowa nt. Rynki czynników wytwórczych w sektorze agrobiznesu”, dziesiąta z cyklu konferencji o wiodącym temacie „Przemiany w gospodarce żywnościowej w krajach europejskich”. Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Ekonomii i Polityki Gospodarczej.

Celem konferencji była prezentacja wyników badań dotyczących identyfikacji zjawisk i tendencji obserwowanych na współczesnych rynkach czynników wytwórczych w sektorze agrobiznesu. Omawiane były konsekwencje istniejących procesów  dla samego sektora agrobiznesu oraz całej gospodarki narodowej w krótkim i długim okresie. Konferencja była płaszczyzną wymiany poglądów i doświadczeń naukowców z wielu ośrodków naukowych.

Gości powitała dr hab. Alina Daniłowska, prof. SGGW – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji, zaś oficjalnego otwarcia konferencji dokonał Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW – dr hab. Jarosław Gołębiewski, prof. SGGW.

W sesji plenarnej, moderowanej przez dr hab. Alinę Daniłowską, prof. SGGW i dr hab. Sylwestra Kozaka, prof. SGGW, wygłoszonych zostało pięć referatów. Jako pierwsi, referat nt. Popyt na produkty rolno-żywnościowe a popyt na czynniki wytwórcze w rolnictwie, przedstawili prof. dr hab. Włodzimierz Rembisz i dr Justyna Góral (IERiGŻ-PIB, Warszawa). Kolejne wystąpienia mieli dr hab. inż. Piotr Kułyk, prof. UZ i dr inż. Mariola Michałowska (Uniwersytet Zielonogórski), Cena a gotowość do zapłaty za określone produkty ekologiczne na przykładzie mieszkańców województwa lubuskiego, dr hab. Piotr Bórawski, prof. UWM, mgr Aneta Bełdycka-Bórawska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Wpływ akcesji nowych krajów członkowskich na bezpieczeństwo żywności i otyłość w Unii Europejskiej, dr hab. Sylwester Kozak, prof. SGGW (SGGW w Warszawie), Efektywność przedsiębiorstw sektora spożywczego – porównanie wyników pomiaru metodą parametryczną i nieparametryczną, prof. dr hab. Andrzej Czyżewski (Uniwersytet Zielonogórski), dr hab. Ryszard Kata, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski), Stabilizacyjne efekty krajowych i unijnych wydatków budżetowych na rolnictwo w Polsce w latach 1996-2017. Próba identyfikacji.

Po sesji plenarnej odbyły się obrady w pięciu sesjach tematycznych. Tematami przewodnimi obrad były: teoria i praktyka rynków czynników produkcji, międzynarodowe aspekty rynków czynników wytwórczych, sektor agrobiznesu i jego otoczenie ekonomiczno-społeczne, praca jako czynnik produkcji w agrobiznesie oraz przedsiębiorstwa rolno-spożywcze – teraźniejszość i przyszłość.

W czasie konferencji w sumie wygłoszonych zostało 39 referatów. W konferencji wzięli udział naukowcy, reprezentujący 10 krajowych ośrodków naukowych (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-PIB, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie oraz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie).

Zagadnienia poruszane zarówno w sesji plenarnej, jak i w trakcie sesji tematycznych, wywołały duże zainteresowanie uczestników konferencji. Skłoniły do zadawania wielu pytań oraz były przedmiotem ożywionej dyskusji.