Dnia 7 grudnia 2017 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie odbyła się  konferencja naukowa nt. Miejsce wolnego rynku w gospodarce rolno-żywnościowej”, dziewiąta z cyklu „Przemiany w gospodarce żywnościowej w krajach europejskich”. Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Ekonomii i Polityki Gospodarczej.

Celem konferencji była wymiana poglądów dotyczących znaczenia wolnego rynku w gospodarce żywnościowej oraz identyfikacja i omówienie współczesnych problemów występujących w sektorze rolno-żywnościowym i na obszarach wiejskich.

Gości powitał dr hab. Andrzej Jędruchniewicz – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji, zaś oficjalnego otwarcia konferencji dokonał Prodziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych, dr hab. Jakub Kraciuk, prof. SGGW.

W sesji plenarnej konferencji odbył się panel dyskusyjny, moderowany przez dr hab. Aldonę Zawojską (SGGW), w którym uczestniczyli dr hab. Alina Daniłowska, prof. SGGW, prof. dr hab. Witold Kwaśnicki (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk (Szkoła Główna Handlowa) oraz dr hab. Aleksander Grzelak, prof. UEP (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Paneliści zaprezentowali swoje opinie o możliwościach funkcjonowania sektora rolno-żywnościowego w warunkach wolnorynkowych. Dyskutowano między innymi nad kwestią funkcjonowania rolnictwa w warunkach ewentualnego znacznego ograniczenia Wspólnej Polityki Rolnej, dlaczego rolnictwo wymaga tak znacznego interwencjonizmu i czy liberalna gospodarka poradzi sobie z problemem bezpieczeństwa żywności.

Po panelu dyskusyjnym odbyły się obrady w pięciu sekcjach tematycznych. Tematami przewodnimi obrad były: przemiany w rolnictwie i jego otoczeniu, przedsiębiorczość i konkurencyjność w agrobiznesie, rynki czynników produkcji w gospodarce żywnościowej, agrobiznes w gospodarce otwartej oraz finansowe aspekty gospodarki żywnościowej.

W czasie konferencji wygłoszonych zostało 35 referatów. W konferencji wzięli udział naukowcy, reprezentujący 10 ośrodków naukowych (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Wrocławski, Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-PIB, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet w Białymstoku oraz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie).

Zagadnienia poruszane zarówno w dyskusji panelowej, jak i w trakcie sesji tematycznych, wywołały duże zainteresowanie uczestników konferencji. Skłoniły do zadawania wielu pytań oraz były przedmiotem ożywionej dyskusji.