Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych uprzejmie zawiadamia o wydziałowym konkursie na dofinansowanie prowadzenia badań naukowych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale w roku 2017. Kompletne wnioski (zał. 1 i zał. 2) należy składać w wersji papierowej (1 egz.) w Dziekanacie Wydziału (pok. 103 bud. 7) w terminie do 26.05.2017 r. do godziny 16.00. Wnioski mogą składać uczestnicy studiów doktoranckich (rok I, II, III i IV) oraz młodzi naukowcy (osoby, które w dniu 26.05.2017 r. nie przekroczyły 35 roku życia). Osoby, które przebywały na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopie macierzyńskim, dodatkowym urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobierały zasiłek chorobowy lub świadczenia rehabilitacyjne w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej, mogą się ubiegać o środki finansowe na naukę po ukończeniu 35 roku życia przez okres odpowiadający czasowi przebywania na tych urlopach albo okresowi pobierania tego zasiłku lub świadczenia, jednakże okresy te nie mogą łącznie przekroczyć dwóch lat. Osoby, które w ubiegłym roku otrzymały fundusze w konkursie wydziałowym mogą startować w tegorocznym konkursie pod warunkiem złożenia w terminie ostatecznego rozliczenia finansowego i sprawozdania merytorycznego z przyznanego w danym roku grantu. Komisja dokona oceny złożonych wniosków i podejmie decyzję o przyznaniu środków do dnia 02.06.2017 r.

Są dwie kategorie wniosków:
– do kwoty 6 000 zł brutto (młodzi naukowcy),
– do kwoty 3 000 zł brutto (uczestnicy studiów doktoranckich).