Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej

 Scientific Journal of Warsaw University of Life Sciences-SGGW

Economics and Organization of Agri-Food Sector

ISSN  2081-6979  (Print)

e-ISSN  2543-9863  (Online)

Informacje o czasopiśmie

Czasopismo wydawane od 1995 r. pod obecnym tytułem jest kontynuacją funkcjonującego w latach 1955-1976 czasopisma Ekonomika i Organizacja Rolnictwa (numery 1–26).

W zeszytach publikowane są wyniki teoretycznych i empirycznym oryginalnych badań naukowych o charakterze mikro- i makroekonomicznym dotyczących ekonomicznych, organizacyjnych, społecznych i politycznych aspektów rolnictwa i gospodarki żywnościowej, a także powiązań tego sektora z gospodarką narodową i międzynarodową. Szczególnie koncentruje się na zmianach instytucjonalnych i strukturalnych w tym sektorze oraz na rozwoju obszarów wiejskich. Przyjmuje też opracowania naukowe interdyscyplinarne. Artykuły publikowane są w języku polskim i angielskim.


Czasopismo ZNSGGW-EiOGŻ znajduje się w części B wykazu czasopism naukowych (lista MNiSzW z 23.12.2015) pod pozycją 2138 z liczbą pkt. 13.

 

Rada Naukowa

 1. Ernst Berg, prof. dr, Faculty of Agriculture, University of Bonn
 2. Štefan Bojnec, prof. dr, University of Primorska, Koper, Słowenia
 3. Wojciech Jóźwiak, prof. dr hab., Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, Warszawa
 4. Bogdan Klepacki, prof. dr hab., Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 5. Binshan Lin, prof. dr, Business School, Louisiana State University, Shreveport, USA
 6. Jacek Kulawik, prof. dr hab., Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, Warszawa
 7. Walenty Poczta, prof. dr hab., Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 8. Ludwig Theuvsen, prof. dr, Georg-August Universit of Goettingen, Niemcy

Komitet Redakcyjny

 1. Maria Zajączkowska, prof. SGGW, dr hab. – Redaktor Naczelny Honorowy
 2. Aldona Zawojska, dr hab.  – Redaktor Naczelny
 3. Joanna Wrzesińska-Kowal, dr inż. – Zastępca Redaktora Naczelnego
 4. Alina Daniłowska, prof. SGGW, dr hab. – Redaktor tematyczny (makroekonomia)
 5. Jarosław Gołębiewski, prof. SGGW, dr hab. – Redaktor tematyczny (marketing)
 6. Irena Jędrzejczyk, prof. dr hab. – Redaktor tematyczny (ubezpieczenia)
 7. Henryk Runowski, prof. dr hab. – Redaktor tematyczny (zarządzanie i organizacja)
 8. Izabella Sikorska -Wolak, prof. SGGW, dr hab. – Redaktor tematyczny (turystyka)
 9. Tomasz Siudek, SGGW, dr hab. – Redaktor tematyczny (bankowość i finanse)
 10. Wiesław Szczesny, prof. SGGW, dr hab. – Redaktor statystyczny
 11. Ludwik Wicki, prof. SGGW, dr hab. – Redaktor tematyczny (mikroekonomia)
 12. Aldona Zawojska, dr hab. – Redaktor tematyczny (polityka gospodarcza i społeczna)
 13. Anna Kłoczko-Gajewska, dr – Redaktor językowy, język angielski
 14. Anna Dołomisiewicz, mgr inż. – Redaktor językowy, język polski
 15. Krystyna Piotrowska – Redaktor techniczny
 16. Aneta Mikuła, dr inż. – Sekretarz

Informacje dla autorów

 1. W Zeszytach Naukowych SGGW seria Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej publikowane są oryginalne prace naukowe, zgodne z profilem czasopisma.
 2. Autor przesyła do redakcji tekst artykułu w wersji elektronicznej  (zeszyty_eiogz@sggw.pl) oraz wersje wydrukowaną w 2 egzemplarzach, przygotowany według wymogów redakcyjnych (wymogi redakcyjne – pobierz)
 3. Do oceny zgłoszonego opracowania Komitet Redakcyjny powołuje dwóch recenzentów spośród osób posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego zatrudnionych głównie poza SGGW.
 4. W przypadku tekstu w języku obcym co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej.
 5. Recenzenci nie są znani autorom opracowania oraz drugiemu recenzentowi.
 6. W szczególnych przypadkach recenzent podpisuje oświadczenie o nie występowaniu konfliktu interesów pomiędzy nim a autorem recenzowanego opracowania(pokrewieństwo, związki prawne, konflikty, podległość zawodowa i in.)
 7. Recenzja ma postać pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem o możliwość dopuszczenia bądź niedopuszczenia do publikacji zgłoszonego artykułu (formularz recenzji – pobierz).
 8. W celu zapobiegania przypadkom „ghostwriting” oraz „guest authorship” autorzy proszeni są o wypełnienie poniższego oświadczenia (oświadczenie autora – pobierz).
 9. Po otrzymaniu pozytywnych recenzji, Autor przesyła do redakcji poprawiony po uwagach recenzenta egzemplarz artykułu wydrukowany oraz wersje elektroniczną na adres mailowy redakcji (zeszyty_eiogz@sggw.pl).
 10. Lista recenzentów opracowań zgłoszonych do Zeszytów Naukowych jest publikowana minimum raz do roku w ostatnim numerze z danego roku.
 11. Pierwotną wersją wydawanego czasopisma naukowego jest wersja papierowa. Elektroniczna wersja jest zamieszczona a na stronie internetowej czasopisma.
 12. Autorzy artykułów uczestniczą w kosztach przygotowania do druku.

 Indeksacja w bazach danych

Adres do korespondencji

Redakcja Zeszytów Naukowych SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

tel.: +48 22 59 340 34
tel.: +48 22 59 340 37
e-mail: zeszyty_eiogz@sggw.pl

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Ostatnia modyfikacja: 23/12/2017